Reklamace

Reklamační řád

1. Úvod


a) Reklamační řád www.vsevyhodne.cz  (Společnost VšeVýhodně s.r.o. je zapsaná v obchodním rejstříku,
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45086) vychází z Občanského zákoníku a blíže vymezuje a upřesnuje práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost VšeVýhodně s.r.o. se sídlem v Olomouci, Zamenhofova 718/28, PSČ 77900 a zákazníka našeho internetového obchodu (dále pak kupující). Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a kupující spotřebitel.Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s vyjímkami stanovenými Zákonem.

b) Reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamace zboží , které bylo zakoupeno v e-shopu provozovatele (společnost VšeVýhodně s.r.o.)

c) Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou uplatnovaná v záruční době práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží

d) Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí kupujícím. Záruka je uvedena v záručním listu, minimálně však 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční oparvě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. K některým výrobkům výrobce záruční list nepřikládá, v tomto případě slouží jako záruční list doklad o zakoupení výrobku - faktura. Jsou to např. výrobky značky Moulinex, Tefal, Krups, Rowenta, Hewlett Packard, Clatronic, Acer.

2. Převzetí zboží

a) Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě jakéhokoli problému pořídit fotografii veškerého dodaného zboží i krabice ve které objednávka dorazila.

b) Pokud kupující zjistí zjevné vady zboží, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí zboží,je kupující povinen s dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě zboží nepřevzít

c) Zjevné vady poté kupující neprodleně reklamuje u prodávajícího na reklamace@vsevyhodne.cz . Podmínkou takové reklamace je doložení záznamu o poškození při dopravě, podepsané dopravcem

d) V případě, kdy Vám bylo dodané zboží nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu, kontaktujte prosím neprodleně reklamační oddělení na tel. 585 311 666 (v pracovní dny 8.00 - 14.00), případně napište podrobnosti na reklamace@vsevyhodne.cz (i s fotografiemi všeho dodaného zboží a krabice ve které zboží dorazilo), kde Vám obratem (do 24 hodin v pracovní dny) poradíme, jak dále postupovat.

3. Vyřízení reklamace


a) V případech, kdy kupující reklamuje výrobek s vlastním servisem (dle záručního listu), je nejrychlejším řešením zaslání (zavezení) reklamovaného výrobku do autorizovaného servisu daného výrobce, jejichž seznam bývá přiložený k návodu. Pokud tento seznam chybí, kontaktujte prosím reklamace@vsevyhodne.cz a naši pracovníci vám tento seznam obratem zašlou.

b) V případech, kdy pro zboží neexistuje autorizovaný servis nebo se kupující rozhodne, že chce uplatnit přímo u nás, může tak učinit dvěma způsoby:

  • reklamované zboží může kupující předat osobně v naší provozovně VšeVýhodně s.r.o, Velká Bystřice, Olomoucká 791, PSČ 78353 v pracovní dny 8.00 -14.00
  • v případě, že se kupující rozhodne uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, prosíme zašlete zboží na níže uvedenou adresu:

           Reklamační oddělení VšeVýhodně s.r.o.

           Olomoucká 791

           78353 Velká Bystřice

c) Společně s reklamovaným zbožím prosím zašlete doklad prokazující koupi zboží v našem e-shopu  a stručný dopis, ve kterém prosím uvedte vaše jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo faktury,datum prodeje, popis závady, obsah balení při předání

Doporučujeme ve vlastním zájmu kupujícího, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího materiálu vyhovujícího nárokům přepravy zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly

d) V případě, že se kupující rozhodne reklamovat zboží,které je nadrozměrné a obtížně se přepravuje (zboží které váží více jak 50 kg, případně, které je delší než 200cm a zároven součet obvodu a délky je více jak 300 cm) - prosíme nejdříve o specifikaci reklamace na reklamace@vsevyhodne.cz Obratem kupujícímu navrhneme postup, který bude pro vyřízení reklamace pro kupujícího nejlepší, případně pomůžeme se zajištěním přepravy

e) V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nezbytně vynaložené výši. V případě neoprávněné reklamace nemá  kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů , které vznikly na jeho straně

f) Prodávající zašle kupujícímu reklamační protokol  (tj. potvrzení o tom, že prodávající převzal zboží do reklamačního procesu) do 24 hodin od přijetí reklamovaného výrobku, prostřednictvím e-mailu

g) Prodávající rozhodně o reklamaci do 2 pracovních dní od přijetí zboží do reklamačního řízení a vyrozumí o tom kupujícího prostřednictvím e-mailu, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak,

i) Lhůta pro vyřízení reklamace v případě, že je kupující spotřebitel, je 30 dní . V případě, že s námi obchodujete na základě obchodního zákoníku, neexistuje zde zákonné určení lhůty, avšak i v tomto případě se snažíme vyřídit reklamaci do 30 dní

j) Placená oprava:
Pokud kupující reklamuje výrobek po uplynutí záruční doby nebo byla-li vada způsobena kupujícím, jedná se o placenou opravu. Kupující bude obeznámen s tím, že jeho oprava je placená a také, že mu může být účtován poplatek za diagnostiku závady v závislosti na servisním středisku, které bude opravu provádět, a za poštovné a balné. Cena samotné opravy bude kupujícímu sdělena předem telefonicky nebo e-mailem. V případě neschválení ceny opravy bude zákazníkovi účtován jen poplatek za diagnostiku a za dopravné a oprava provedena nebude

4. Rozsah záruky

a) Záruka zaniká v následujících případech:

  • nedodržení podmínek pro odbornou montáž s instalací
  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží
  • nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi

b) záruka se nevztahuje na :

  • škody způsobené živelnou katastrofou, povětrnostními vlivy, mechanickým poškozením, elektrostatickým nábojem
  • vady způsobené neodbornou obsluhou, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou
  • poškození způsobená zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

 
Tento reklamační řád nabývá platnosti dnem 26.07.2011 a platí na území České republiky.